pijl

Havenreglement 

Watersportvereniging H.W.N. 

(ingevolge artikel 3 van het huishoudelijk reglement) N.B.: Een recente versie van de Bijlagen is opgenomen in het ‘Wie, Wat, Waar, Hoe – Boek’, dat voor ieder lid ter inzage op de balie van het clubgebouw beschikbaar is. Het bestuur is verantwoordelijk de bijlagen in het ‘W-W-W-H-boek’ uiterlijk 4 weken na een algemene vergadering op integriteit te toetsen en/of aan te passen. Onverminderd de bepalingen in de Statuten en Reglementen van de vereniging is tevens het bepaalde in de Milieuwet Vergunning van de vereniging van toepassing en heeft prioriteit boven de bepalingen in Statuten en Reglementen. Alle kosten, voortvloeiende uit het overtreden van een of meer artikelen van deze vergunning zullen worden doorberekend aan de overtreder!


Artikel 1.
1. In de bouw van de jachthaven of de wijze van exploitatie zal geen verandering worden gemaakt dan met toestemming van de algemene vergadering.
2. Voorstellen daartoe kunnen door het bestuur, of schriftelijk door tenminste 10 leden aan het bestuur worden gedaan, dat gehouden is deze voorstellen op de eerstvolgende
vergadering ter discussie te stellen.


Artikel 2.
1. De huurders van ligplaatsen zijn leden van de vereniging genoemd in de artikelen 3 en 4, lid 2/3 der statuten.
2. De leden kunnen hun rechten niet aan derden overdragen.


Artikel 3.
1. Een ligplaats in de haven of op het terrein van de vereniging kan slechts worden verkregen door het indienen van het in art. 5, lid 3 der statuten genoemde aanvraagformulier. Dit formulier is beschikbaar in het clubhuis of van de website van de vereniging te kopiëren.
2. Alle in de haven aanwezige schepen dienen tenminste WA-verzekerd te zijn.
3. Bij het verlenen van vaste ligplaatsen zal het bestuurslid ‘Beheer’ ervoor zorgdragen dat gelijksoortige vaartuigen zoveel mogelijk bij elkaar liggen.
4. De ligplaatsen worden per seizoen verhuurd. Het zomerseizoen loopt van 1 april t/m 31 oktober; het winterseizoen van 1 november t/m 31 maart. Indien men vóór 1 januari,
volgende op het einde van het zomerseizoen, bij het secretariaat geen schriftelijke opzegging heeft gedaan, wordt de huur van een ligplaats geacht weer voor een volgend
zomerseizoen te zijn ingegaan. 
5. Mocht een lid met een ligplaats overgaan tot de aanschaf van een ander vaartuig, dan
moet opnieuw een formulier cf. art. 5, lid 3 der statuten worden ingediend. Ingeval een groter
vaartuig wordt aangeschaft, geeft dat géén recht op een grotere ligplaats.
6. Leden mogen de aan hen toegewezen vaste ligplaats niet langer dan maximaal twee jaar
ongebruikt laten, noch deze aan een ander (lid) ter beschikking stellen. Na de genoemde
periode van twee jaar wordt deze plaats aan een ander lid toegewezen.
7. Wanneer geen passende – grotere – ligplaats (zwerversplaats) voorhanden is, zal door het
betreffende lid buiten de jachthaven een ligplaats moeten worden gezocht. Desgewenst
kan het lid volgens de geldende regels weer op de wachtlijst worden geplaatst.
8. De volgorde op de wachtlijst wordt bepaald door het aantal hele maanden dat men
(aspirant)lid is van de vereniging vermeerderd met het aantal hele maanden dat men op de
wachtlijst staat. De wachtlijst wordt bijgehouden door het bestuurslid ‘Beheer’, die tevens
zorgt voor publicatie ervan op de website van de verenging. De punten gelden alleen voor
de categorie, waarvoor men heeft ingeschreven.
9. De maximum lengte van een schip voor plaatsing op de wachtlijst is 12.50 meter (gemeten
over ‘alles’), zijnde de grootste boxmaat.
10. Plaatsing op de wachtlijst is alleen mogelijk indien men het eigendomsrecht van het in te
schrijven schip kan aantonen.
11. Plaatsing op de wachtlijst is niet mogelijk voor schepen met een gehele- of gedeeltelijke
commerciële bestemming.
12.De Algemene Vergadering van 9 november 2017 heeft het bestuur gemachtigd leden toe te laten , die buiten Noord Holland wonen.
13. Indien men een aangeboden ligplaats weigert kan het bestuur, op voordracht van het
bestuurslid ‘Beheer’, besluiten de wachtlijstpunten weer op 0 (nul) te stellen.


Artikel 4.
1. Voor aspiranten en leden zonder vaste ligplaats in de haven op de daartoe bestemde
vlotten, die tijdelijk met hun vaartuig in de haven liggen, zal havenliggeld worden geheven
volgens het geldende tarief als genoemd in de bijlage “Tarieven.
2. Het liggeld voor de in lid 1 genoemde leden zal nimmer het bedrag van de seizoenshuur van de
betreffende ligplaats overtreffen. Bij dit maximumbedrag vallen genoemde leden onder artikel
4 lid 4 van het havenreglement.
3. Het liggeld voor de in lid 1 genoemde aspiranten zal nimmer het bedrag van de seizoenshuur
van de betreffende ligplaats overtreffen. Bij dit maximum bedrag vallen genoemde aspiranten
onder Artikel 4 lid 4 van het havenreglement.
4. Leden-ligplaatshouders zijn verplicht aan de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden
aan het havencomplex deel te nemen.
Vrijgesteld van deze verplichting zijn:
a) ligplaatshouders jonger dan 16 jaar en ouder dan de leeftijd waarop de AOW ingaat,
b) bestuursleden,
c) de redactie en de bezorgers van HWN-signalen
d) de leden van de wedstrijdcommissie
e) de leden van andere door de ledenvergadering ingestelde commissies.
f) Zij, wiens gezondheid het niet toelaat dergelijke werkzaamheden te verrichten,
nemen contact op met het bestuur, voor vervangende werkzaamheden of vrijstelling
van alle plichten. Eventueel mag een ander gezinslid als vervanger de
werkzaamheden overnemen.
5. Aantal ‘werk-zaterdagen’ voor leden:
• per ligplaats te water: 2 dagen
• per ligplaats voor een kano: 1 dag
• per ligplaats op het vlot: 1 dag
• Het bestuurslid en de commissie ‘Onderhoud’ maken jaarlijks een werkplanning en
stellen het werkrooster samen, hetgeen tijdig aan de deelnemende ligplaatshouders
wordt verstrekt. Diegene, die op de in het rooster vermelde datum verhinderd is,
kan in overleg met het bestuurslid ‘Onderhoud’ een andere datum afspreken.
• Genoemde werkzaamheden zullen gewoonlijk plaatsvinden in de periode tussen 1
oktober en 30 april, en wel op de zaterdagen van 09.00 – 12.00 en 13.30 – 16.00
uur.
• De in lid 4 genoemde leden-ligplaatshouders, die om welke reden dan ook niet aan
deze werkzaamheden deelnemen, zijn verplicht om per verzuimde werkdag een
afkoopsom, als genoemd in de bijlage “Tarieven” aan de vereniging af te dragen.
Ingeval geen afbericht wordt gegeven en/of een nieuwe afspraak wordt gemaakt,
volgt direct de nota met een boete als genoemd in de bijlage “Tarieven”.
6. Leden boven de AOW leeftijd worden op vrijwillige basis opgeroepen voor werkdagen, dit om de saamhorigheid in de vereniging te bevorderen. Op de oproeplijst staat hun naam dik afgedrukt. 


Artikel 5.
1. De tarieven voor de ligplaatsen worden vastgesteld conform artikel 1 van het Huishoudelijk
Reglement.
2. De betreffende tarieven zijn opgenomen in de bijlage “Tarieven” van het Huishoudelijk
Reglement.
3. Het juiste gebruik van ligplaatsen is ter beoordeling van het bestuur.
4. Een lijst met de geldende boxmaten van alle in de haven beschikbare ligplaatsen is te vinden in
de havenindeling zoals die beschikbaar is in het ‘W-W-W-H-boek’.
5. Voor het aan boord overnachten gelden de volgende bepalingen:
a. Voor passanten geldt het tarief voor passanten;
b. Leden met een vaste ligplaats mogen met hun bemanning per kalenderjaar 30 keer
gratis aan boord overnachten. Voor overige overnachtingen geldt voor hen het tarief
voor passanten;
c. Leden zonder vaste ligplaats en aspirant-leden mogen met hun bemanning per
kalenderjaar 7 keer gratis aan boord overnachten. Voor overige overnachtingen
geldt voor hen het tarief voor passanten;
d. Leden zonder vaste ligplaats en aspirant-leden mogen slechts van het onder c.
genoemde recht op gratis overnachtingen gebruik maken na toestemming van de
havenmeester en indien:
• voor hun schip een passende ligplaats beschikbaar is en
• die ligplaats niet kan worden verhuurd aan een passant.
6. Het gebruik van onderwater-toiletten aan boord van schepen in de haven is niet
toegestaan.


Artikel 6.
1. De havengelden voor passanten worden vastgesteld conform artikel 1 van het
Huishoudelijk Reglement.
2. Over de te nemen maatregelen tegen eigenaren-passanten, wier vaartuigen in het
zomerseizoen langer dan een maand in de jachthaven blijven liggen, beslist het bestuur.
3. Passanten kunnen een ligplaats voor het winterseizoen huren (artikel 3, lid 4). Hiervoor dient
het aanvraagformulier cf. art. 5, lid 3 der statuten te worden ingevuld. De tarieven zijn
opgenomen in de bijlage “Tarieven” van het huishoudelijk reglement.


Artikel 7.
Een ieder, die niet over een vaste ligplaats beschikt, dient zich, direct na aankomst met zijn
vaartuig, te melden bij de havenmeester, teneinde een ligplaats aangewezen te krijgen.


Artikel 8.
Indien leden of passanten menen reden tot klagen te hebben, kunnen zij dit schriftelijk aan
het bestuur of mondeling aan de havenmeester kenbaar maken.


Artikel 9.
1. De eigenaar van een vaartuig, dat in of aan de haven ligplaats heeft, is verplicht te zorgen
dat zijn schip in goede staat verkeert en deugdelijk is afgemeerd.
2. De haven mag alleen worden bevaren om daarin de ligplaats te bereiken of deze te
verlaten. Het is verboden de haven onder zeil in of uit te varen.
3. Kanovaarders zijn verplicht te zorgen, dat hun kano’s na gebruik droog in de kanoloods op
de hun aangewezen plek worden opgeborgen.
4. Materiaal van leden, afkomstig van de aan hen toebehorende vaartuigen, dat opgeborgen
wordt in de ‘zeilenberging’, moet duidelijk voorzien zijn van naam en adres van de
eigenaar.
5. Opslag van benzine en olie (uitgezonderd de inhoud van de tank van de aanhangmotor) is
in de zeilbergplaats niet toegestaan.
6. Het juiste gebruik van de zeilenbergplaats is ter beoordeling van het bestuurslid ‘Beheer’.
7. De hijsinstallatie mag niet worden gebruikt zonder toestemming van de havenmeester, of
bestuurslid ‘Beheer’. Het maximale hijsgewicht is 200 kg. Het gebruik is voor eigen risico.
8. Bij het betreden van- of het meren in de haven van de vereniging verplicht een ieder zich
handelingen na te laten, welke strijdig zijn met de aan de in de Milieuwetvergunning van de
vereniging gestelde voorwaarden. De inhoud van de vergunning is te vinden in het ‘W-WW-H-boek’,
dat in het verenigingsgebouw aanwezig is.


Artikel 10.
1. Het is verboden het water, de steigers, vlotten en andere eigendommen van de vereniging
of leden, te verontreinigen.
2. Elk lid, dat werkzaamheden verricht op het terrein of in ruimtes van de vereniging, is
verplicht na afloop ervan alle afval etc. op te ruimen en van het terrein en opstallen van de
vereniging te verwijderen.
3. Aan een ieder die de in lid 1 en 2 genoemde regels overtree

Artikel 14.
De uitvoering van het jaarlijkse onderhoudsprogramma aan de haven- en installaties,
geschiedt door de leden/ligplaatshouders onder leiding van het bestuurslid ‘Onderhoud’ of
daartoe aangewezen werkbegeleiders. Het onderhoudsprogramma wordt gewoonlijk
uitgevoerd in de periode van 1 oktober t/m 30 april (zie ook Artikel 4 lid 4 van dit
Reglement).

Artikel 15.
Het voor de vereniging nodige personeel wordt door het bestuur benoemd, en zo nodig,
geschorst en ontslagen. Het bestuur regelt de betalingen en stelt zo nodig instructies vast.

Artikel 16.
Passanten, die met hun vaartuig in of aan de haven liggen, worden geacht de voorwaarden
en bepalingen van dit reglement te accepteren.


Artikel 17.
Regels voor het gebruik van de masthijsinrichting van de watersportvereniging HWN.


1. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
1) Al het werk met de hijsinstallatie gebeurt volledig voor risico van de eigenaar van het schip
en de daarbij behorende mast. Alles wat de eigenaar van het schip en zijn bemanning aan
werkzaamheden verrichten tijdens en ten behoeve van het hijswerk van de mast doen zij
geheel op eigen risico. De eigenaar wordt geacht zichzelf en het schip volledig verzekerd te
hebben tegen letsel en (vervolg)schade die tijdens en ten gevolge van de
hijswerkzaamheden kunnen optreden.

2) De eigenaar van het schip en de mast ziet af van elke mogelijke aansprakelijkheidstelling
van de hijsmeester en de watersportverening HWN.
3) De vereniging is verantwoordelijk voor een veilige staat van de hijsinstallatie. Dit houdt in
een jaarlijkse visuele inspectie, uit te voeren door een deskundige en een vierjaarlijkse
certificering van de losse onderdelen die daarvoor in aanmerking komen. Bovendien wordt
dan een volledige systeemtest uitgevoerd met een overbelasting van 25%.

2. Beperkingen
1) Alleen masten met een lengte van minder dan 15 meter en met een totaal gewicht van
minder dan 200 kg kunnen worden gehesen.  Masten met twee stel zalingen mogen gehesen worden.Ook andere objecten die gehesen worden
mogen het gewicht van 200 kg niet overschrijden. De eigenaar moet desgevraagd
specificaties overleggen waar het gewicht uit blijkt.
2) De eigenaar dient zelf een bootsmanstoel en een gordel te hebben;  Bij een mast van meer dan 12 meter dienen 4 personenen aanwezig te zijn.
Een op het scheepsdek geplaatste ladder is hiervoor absoluut niet toegestaan.
3) De hijsinstallatie is uitsluitend bestemd voor het hijsen van onder 2.1 beschreven objecten.
Het hijsen van personen is nadrukkelijk verboden.
4) Alle hijswerkzaamheden gebeuren onder leiding en toezicht van een door de vereniging
HWN aangestelde hijsmeester.
5) Hijswerkzaamheden mogen slechts bij voldoende daglicht en veilige weersomstandigheden
worden uitgevoerd.


3. Tarieven
Voor de hijswerkzaamheden gelden de tarieven zoals vermeld in de Tarievenlijst die
onderdeel uitmaakt van de reglementen van de HWN. Leden van de HWN kunnen contant
betalen aan de havenmeester of gefactureerd worden door de penningmeester.


Artikel 18.
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van zestien juli negentienhonderd dertig (16-7-
1930).
Gewijzigd in de algemene vergaderingen van:
Dertig november negentienhonderd achtenveertig (30-11-1948)
Achttien december negentienhonderd negenenzestig (18-12-1969)
Zestien december negentienhonderd eenentachtig (16-12-1981)
Zeven december negentienhonderd negenentachtig (7-12-1989)
Dertig maart negentienhonderd drieënnegentig (30-3-1993)
Zesentwintig april negentienhonderd vijfennegentig (26-4-1995)
Dertig oktober negentienhonderd vijfennegentig (31-10-1995)
Elf april tweeduizend en twee (11-04-2002).
Veertien april tweeduizend elf (14-04- 2011).
Zeventien november tweeduizend elf (17-11-2011).
Tweeëntwintig maart tweeduizendtwaalf (22-02-2012)
Vijfentwintig oktober tweeduizendentwaalf (25-10-2012)
Eénendertig oktober tweeduizendendertien (31-10-2013)
Zestien april tweeduizendenvijftien (16-04-2015)
En laatstelijk gewijzigd in de algemene vergadering van twintig april tweeduizendzestien (20-04-
2016)
Gewijzigd op 10 november 2017 : artikel 3 lid 12
Gewijzigd in april 2018 artikel 4 lid 4; artikel 4 lid 6 toegevoegd.
Gewijzigd 9 nov 2018 artikel 17 lid 2 ; artikel 4 lid 4 en 6

 

 

Klik hier om het Havenreglement te downloaden.