pijl

Regels voor het gebruik van de masthijsinrichting van de watersportvereniging HWN.

1. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

1) Al het werk met de hijsinstallatie gebeurt volledig voor risico van de eigenaar van het schip en de daarbij behorende mast. Alles wat de eigenaar van het schip en zijn bemanning aan werkzaamheden verrichten tijdens en ten behoeve van het hijswerk van de mast doen zij geheel op eigen risico. De eigenaar wordt geacht zichzelf en het schip volledig verzekerd te hebben tegen letsel en (vervolg)schade die tijdens en ten gevolge van de hijswerkzaamheden kunnen optreden.

2) De eigenaar van het schip en de mast ziet af van elke mogelijke aansprakelijkheidstelling van de hijsmeester en de watersportverening HWN.

3) De vereniging is verantwoordelijk voor een veilige staat van de hijsinstallatie. Dit houdt in een jaarlijkse visuele inspectie, uit te voeren door een deskundige en een vierjaarlijkse certificering van de losse onderdelen die daarvoor in aanmerking komen. Bovendien wordt dan een volledige systeemtest uitgevoerd met een overbelasting van 25%.


2. Beperkingen
1) Alleen masten met een lengte van minder dan 12 meter en met een totaal gewicht van minder dan 200 kg kunnen worden gehesen. Ook andere objecten die gehesen worden
mogen het gewicht van 200 kg niet overschrijden. De eigenaar moet desgevraagd specificaties overleggen waar het gewicht uit blijkt.

2) Alleen masten met een enkele zaling, die hoger dan de halve mastlengte is geplaatst, kunnen worden gehesen. Een uitzondering hierop kan gemaakt worden wanneer de
eigenaar of één van zijn bemanningsleden, via mast steps of een andere veilige manier de hijsstrop hoger dan de halve lengte van de mast kan aanbrengen en weer kan losmaken. Een op het scheepsdek geplaatste ladder is hiervoor absoluut niet toegestaan.

3) De hijsinstallatie is uitsluitend bestemd voor het hijsen van onder 2.1 beschreven objecten. Het hijsen van personen is nadrukkelijk verboden. 

4) Alle hijswerkzaamheden gebeuren onder leiding en toezicht van een door de vereniging HWN aangestelde hijsmeester.

5) Hijswerkzaamheden mogen slechts bij voldoende daglicht en veilige weersomstandigheden worden uitgevoerd.


3. Tarieven
Voor de hijswerkzaamheden gelden de tarieven zoals vermeld in de Tarievenlijst die onderdeel uitmaakt van de reglementen van de HWN. Leden van de HWN kunnen contant
betalen aan de havenmeester of gefactureerd worden door de penningmeester.