pijl

Huishoudelijk reglement

Watersportvereniging H.W.N.

Een recente versie van de Bijlagen is opgenomen in het ‘Wie-wat-waar-hoe-boek’, dat voor ieder lid ter inzage op de balie van het clubgebouw beschikbaar is. Het bestuur is verantwoordelijk de bijlagen in het ‘W-w-w-h-boek’ uiterlijk 4 weken na een Algemene Vergadering op integriteit te toetsen en/of aan te passen. Onverminderd de bepalingen in de Statuten en Reglementen van de vereniging is tevens het bepaalde in de Milieuwet Vergunning van de vereniging van toepassing en heeft prioriteit boven de bepalingen in Statuten en Reglementen. Alle kosten, voortvloeiende uit het overtreden van een of meer artikelen van deze vergunning, zullen worden doorberekend aan de overtreder.


Artikel 1. Contributie en entreegelden
1. Overeenkomstig de artikelen 3 en 4 der statuten kent de vereniging de hierna volgende categorieën contribuanten, waarvoor de jaarlijkse contributie wordt vastgesteld. Een
overzicht van deze categorieën is te vinden in de Bijlage “Tarieven”. 
2. Leden met vaste ligplaats betalen voor het zomer en/of het winterseizoen een tarief per vierkante meter boxmaat. Aspirantleden die een vaste ligplaats krijgen toegewezen betalen een entreegeld. Aspirantleden met een zwerfplek betalen een tarief per vierkante meter, berekend door de grootste lengte te vermenigvuldigen met de grootste breedte van het betreffende jacht. Met leden die van ligplaats veranderen dient het verschil in entreegeld en liggeld verrekend te worden. Een overzicht van alle tarieven is te vinden in de bijlage “Tarieven”.
3. Bovengenoemde tarieven worden jaarlijks bijgesteld door het bestuur, conform de door het CBS gepubliceerde prijsindex(en) van het afgelopen boekjaar. Andere aanpassingen worden gedaan na goedkeuring van de ledenvergadering.
4. De contributie en/of liggelden dienen jaarlijks vóór 1 april te worden voldaan.
5. Sleutels voor toegang van de jachthaven, gebouwen en parkeerruimte: voor elke sleutel wordt een borgsom berekend. Het overzicht van de borgsommen is te vinden in de bijlage “Tarieven”.
6. Een overzicht van de bijdragen K.N.W.V. en N.K.B. is te vinden in Bijlage “Tarieven”.
A. Voor het innen van de verschuldigde bedragen, die aan de leden in rekening worden gebracht, wordt een rekening gestuurd aan de betreffende persoon of instelling.
B. Op deze rekening zullen de volgende gegevens worden vermeld:
• specificatie van de bedragen
• uiterste betaaldatum
• factuurnummer
• totaalbedrag 
C. Na het verstrijken van de op de rekening vermelde uiterste betaaldatum, wordt door de penningmeester een eerste herinnering gestuurd. Hiervoor is door de
geadresseerde geen geld verschuldigd.
D. Na het verstrijken van de op de eerste herinnering vermelde uiterste betaaldatum, wordt door de penningmeester een tweede herinnering gestuurd. Hiervoor is de
geadresseerde herinneringskosten verschuldigd. De hoogte van de herinneringskosten is te vinden in de bijlage “Tarieven”.
E. Na het verstrijken van de op de tweede herinnering vermelde uiterste betaaldatum, wordt door de penningmeester een aanmaning gestuurd. Hiervoor is de 
geadresseerde aanmaningskosten verschuldigd. De hoogte van de aanmaningskosten is te vinden in de bijlage “Tarieven”. Indien na het verstrijken van de op de aanmaning vermelde betalingstermijn het totaalbedrag nog niet ter beschikking is van de vereniging, dient het bestuur te handelen conform artikel 7 lid 1 punt c van de statuten. 
F. Op de eerstvolgende Algemene Vergadering kan worden besloten of en op welke
wijze deze vordering dient te worden geïnd.


Artikel 2. Taken van bestuursleden
Het Bestuur dient tenminste de navolgende taken te vervullen:
1. Voorzitter,
deze is belast met de leiding van de bestuursvergaderingen en zorgt dat deze verlopen zoals
voorgeschreven:
• vertegenwoordigt de vereniging in rechten naar binnen en naar buiten;
• ziet toe op naleving van de statuten, het huishoudelijk- en havenreglement en alle
besluiten die de algemene vergadering neemt;
• zorgt ervoor dat de vergaderingen genotuleerd worden en tekent de notulen na
goedkeuring;
• ziet toe op het doen uitschrijven van bestuurs- en algemene vergaderingen en het
opstellen van de agenda’s, voor zover deze niet op andere wijze worden bepaald.
2. Vice-voorzitter,
deze vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.
3. Secretaris,
• deze beheert het archief en voert de correspondentie van de vereniging;
• zorgt voor het ter tafel brengen van ingekomen stukken;
• draagt zorg voor het ter kennis brengen aan de leden en bestuursleden van de data van
vergaderingen en agenda’s van deze vergaderingen;
• notuleert de vergaderingen en zorgt voor het jaarverslag ten behoeve van de algemene
jaarvergadering;
• zorgt voor de tijdige verzending van de agenda’s voor de algemene vergaderingen, d.w.z.
minimaal veertien dagen vóór de betreffende vergadering;
• houdt de ledenlijst bij en stelt de nieuwe leden voor;
• zorgt voor de publicatie van de in de bestuursvergaderingen genomen besluiten;
• verzorgt het opnemen van wijzigingen in, een aanvullingen op het huishoudelijk- en
havenreglement;
• draagt zorg voor overeenkomsten die door de vereniging zijn aangegaan in de vorm van
contracten en verzekeringen;
• verstrekt maandelijks een overzicht van alle mutaties in het ledenbestand aan het
bestuurslid ‘Beheer’;
• is verantwoordelijk voor de integriteit van het Wie-Wat-Waar-Hoe-Boek. Het W-W-W-HBoek
ligt ter inzage op de balie van het clubgebouw.
4. Penningmeester,
• deze ontvangt alle inkomsten van de vereniging en doet alle betalingen;
• houdt hiervan een boekhouding bij die jaarlijks tenminste twee weken vóór de algemene
vergadering door de financiële commissie wordt gecontroleerd. De bevindingen van deze
commissie worden aan de algemene vergadering voorgelegd;
• stelt de begroting op voor het komende verenigingsjaar, doet financieel verslag over het
afgelopen jaar en legt dit voor aan het bestuur en verdedigt na standpuntbepaling van het
bestuur één en ander in de algemene vergadering;
• draagt zorg voor het tijdig verzenden van rekeningen voor contributie, liggelden en andere
diensten en/of goederen aan leden en derden verleend;
• krijgt hiertoe de benodigde gegevens van de secretaris en de overige bestuursleden;
• zorgt voor het verzenden van aanmaningen voor achterstallige betalingen en brengt dit ter
kennis van het bestuur;
• doet uitgaven conform de door de algemene vergadering goedgekeurde begroting en
indien noodzakelijk, bijzondere uitgaven na goedkeuring door het bestuur, met een
maximum van € 2000 ( f 4400,00) / jaar, waarna zo spoedig mogelijk verantwoording in de
algemene vergadering volgt.
5. Bestuurslid ‘Onderhoud’,
• deze wordt bij de uitvoering van zijn verenigingstaken ter zijde gestaan door de commissie
‘Onderhoud’;
• bepaalt door middel van inspectie de staat van onderhoud van het havencomplex en zijn
opstallen en stelt een begroting op basis van kosten en arbeidsuren op voor de
noodzakelijke reparaties en vernieuwingen in overleg met het bestuur;
• licht de begroting toe in de algemene vergadering;
• stelt na goedkeuring ervan met de commissie een plan tot uitvoering op, regelt de aanschaf
van materialen en de begeleiding door de werkleiders;
• legt een inventarislijst aan van de aanwezige gereedschappen en vult deze zonodig aan.
Een duplicaat inventarislijst wordt aan het bestuur verstrekt.
6. Bestuurslid ‘Beheer’,
• is in hoofdzaak belast met de uitvoering van het havenreglement, met dien verstande dat
bepaalde onderdelen ervan tot de normale dienstverlening van de havenmeester behoren;
• is eerstverantwoordelijke op de haven tijdens afwezigheid van de havenmeester;
• richt diens aandacht op de meest doelmatige inrichting en gebruik van de
havenvoorzieningen en gebouwen;
• stelt de ‘werklijst’ samen van deelnemende leden-ligplaatshouders voor de
onderhoudswerkzaamheden in het winterseizoen;
• is belast, in overleg met het bestuur, met het ligplaatsenbeleid;
• houdt een overzicht bij van alle vaartuigen die zich in de haven, in de kanoloods en op de
vlotten bevinden en verstrekt duplicaten ervan aan het bestuur en de havenmeester;
• verzorgt een ‘wachtlijst’ van kandidaat-ligplaatshouders en stelt aan de hand van de
vigerende regels de rangnummers vast;
• inventariseert alle eigendommen van de vereniging, houdt daarvan een register bij en
bewaakt de betreffende verzekeringsportefeuilles;
• is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van doelmatige veiligheidsmiddelen;
• brengt jaarlijks verslag uit van het aantal motor- en zeiljachten dat de haven heeft bezocht,
met vermelding van het aantal buitenlandse schepen en het land van herkomst.
7. Bestuurslid ‘Evenementen’,
• deze wordt bijgestaan door de commissie ‘Evenementen’ bij de uitvoering van diens taak;
• verzorgt de zeilopleidingen voor de jeugd;
• organiseert wedstrijden in het algemeen;
• organiseert toertochten;
• onderhoudt de contacten met de redactie van het clubblad;
• regelt alle andere evenementen in clubverband.


Artikel 3. Jachthaven
Het havenreglement is een bijlage van het huishoudelijk reglement.
Artikel 4. Wimpel, insigne en verenigingsvlag
1. De wimpel is wit met een rode baan, stromend over het midden, met drie kepers van geel,
verdeeld over de lengte van de wimpel, lopend over het rood en wit met de punten van de
kepers naar de broeking. De diepte van de wimpel verhoudt zich tot de broeking als 3 : 2.
De witte, rode en witte banen verhouden zich als 2 : 1 : 2. De hoeken van de kepers zijn
recht. De eerste keper staat 1/30 van de loodlijn vanaf de broeking. De breedte van de
kepers, gemeten op de loodlijn van de wimpel, bedraagt 1/10 van de loodlijn. De afstanden
tussen de kepers bedraagt 1/6 van de loodlijn.
2. Het insigne is een verkleind model van de wimpel (gegolfd).
3. De verenigingsvlag is rechthoekig, de verhouding tussen hoogte en lengte is 2 : 3. Zie
verder onder lid 1 van dit artikel.
Artikel 5. Vlagvoering aan boord van jachten
1. Natievlaggen: De nationaliteit van het jacht bepaalt de vlag. Als Nederlands jacht wordt
aangemerkt een jacht dat tenminste voor 2/3 toebehoort aan (een) Nederlander(s).
2. De voorzitter kan de verenigingsvlag voeren als rechthoekige vlag, verhouding tussen
hoogte en lengte is 2 : 3. De vice-voorzitter en secretaris kunnen deze vlag voeren, mits
voorzien van een zwarte stip (links bovenin). De overige bestuursleden kunnen deze vlag
voeren, mits voorzien van twee zwarte stippen.
3. Ereleden mogen een gespleten vlag voeren.
4. Schippers van de HWN mogen een dubbel gespleten vlag voeren.
5. De leden voeren de verenigingswimpel.
6. De plaats van de vlag(gen): deze dient overeen te komen met de in Nederland geldende vlagetiquette.
Artikel 6. Vlagvoering op accommodaties en/of haventerrein
Het voeren van vlaggen dient bij voorkeur plaats te vinden aan een vlaggenmast voorzien van een
ra en gaffel, waarbij de nationale vlag aan de gaffel, waar van toepassing de clubstandaard vanuit
de hoger staande masttop en de natievlaggen van buitenlandse bezoekende jachten aan de ten
opzicht van de gaffel dwars geplaatste ra gevoerd dienen te worden.
Artikel 7. Slotbepalingen
1. Wijzigingen in dit reglement kunnen alleen worden vastgesteld door de algemene
vergadering op voorstel van het bestuur of tenminste tien leden.
2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, handelt het bestuur naar bevinden en
brengt hiervan op de eerstvolgende algemene vergadering verslag uit.
3. Een aanvraagformulier voor het lidmaatschap, conform artikel 5, lid 3 van de statuten, is als
bijlage toegevoegd.
4. Dit reglement treedt in werking op de dag van vaststelling.
5. Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van zestien juli negentienhonderd dertig (16-
7-1930).
Gewijzigd in de algemene vergaderingen van:
Dertig november negentienhonderd achtenveertig (30-11-1948)
Achttien december negentienhonderd negenenzestig (18-12-1969)
Watersportvereniging H.W.N


BESTUURSREGLEMENT ‘ALCOHOL IN SPORTKANTINES’
Voorwoord
In overweging nemende dat:
- sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over
een bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’;
- in dit verband met “sportvereniging” wordt bedoeld: een sportvereniging met een kantine in eigen
beheer;
-Watersportvereniging H.W.N., ‘Helder-Willemsoord-Nieuwediep’, gevestigd te Den Helder, hierna
afgekort tot “de HWN”, geacht wordt te vallen onder het bovenvermelde begrip “sportvereniging”,
- de sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een
horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling
alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
- het bestuursreglement regels bevat, die als doel het waarborgen van verantwoorde verstrekking
van alcoholhoudende drank in de sportkantine hebben;
- in het bestuursreglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen, die tot doel hebben
ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;
heeft het bestuur van de HWN het bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’ vastgesteld en laten
bekrachtigen door de Algemene Ledenvergadering van de HWN.


Paragraaf 1 - Algemene bepalingen

Artikel 1 - Begripsbepalingen

1. Alcoholhoudende dranken:
- Onder zwak-alcoholhoudende drank wordt verstaan: bier, wijn en gedistilleerd met minder
dan 15% alcohol.
- Onder sterke drank wordt verstaan: gedistilleerd met minimaal 15% alcohol.
2. Sociale Hygiëne:
- Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening
houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de sportkantine gaat het vooral om kennis
van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord
alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en
sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.
- Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante
regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende
bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke
voorzieningen van de inrichting.
3. Leidinggevenden:
Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevende. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in
het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne, en staan als zodanig vermeld op de vergunning van
de vereniging. Zij geven onmiddellijke leiding aan de uitoefening van de horeca-werkzaamheden
in de sportkantine. Wijzigingen in leidinggevenden binnen de vereniging moeten worden
doorgegeven aan de gemeente.
4. Barvrijwilliger:
Een vrijwilliger die, op tijden dat er alcohol wordt verstrekt, de barwerkzaamheden in de
sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit
bestuursreglement.


Artikel 2 - Wettelijke bepalingen
Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden
nageleefd:
1. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
2. Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.
3. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij de aspirantkoper
onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt of onmiskenbaar de vereiste leeftijd nog niet
heeft bereikt.
4. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde,
veiligheid of zedelijkheid.
5. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die verkeren in
kennelijke staat van dronkenschap.
6. Het is verboden personen toe te laten in de kantine die verkeren in kennelijke staat van
dronkenschap of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.


Artikel 3 - Vaststellen en wijzigen
1. Het bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’ wordt vastgesteld door de Algemene
Ledenvergadering van de HWN.
2. Het bestuursreglement wordt ter toetsing voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een
nieuwe drank- en horecavergunning.

Paragraaf 2 - Sociaal Hygiënische bepalingen

Artikel 4 – Aanwezigheid leidinggevende, barvrijwilliger en afschrift reglement
1. Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd
ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een
barvrijwilliger die een instructie verantwoord alcoholschenken (IVA) heeft gevolgd.
2. Het bestuursreglement alcohol in sportkantines van de sportvereniging of een kopie hiervan is
aanwezig in de sportkantine.

Artikel 5 - Huis- en gedragsregels
1. Het is niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de vereniging -met uitzondering
van aan boord van vaartuigen die niet in eigendom zijn bij de vereniging- zelf meegebrachte
alcoholhoudende drank te gebruiken;
2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te gebruiken dan
in de kantine of op het terras;
3. Er wordt geen alcohol geschonken aan jeugdleiders, trainers en andere begeleiders van de jeugd
tijdens de uitoefening van hun functie;
4. Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen.
Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen
worden geweigerd.
5. Het bestuur stimuleert het maken van BOB-afspraken en sluit aan op de slogan ‘100% Bob, 0%
op’. Hierbij zijn de belangrijkste noties: ‘Geen alcohol drinken als je nog moet rijden’ en ‘Maak als
het kan een Bob-afspraak’.
6. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol
gedurende hun bardienst;
7. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals ‘happy hours’, en ‘meters bier’ zijn in de
kantine niet toegestaan;
8. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank
gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank;
9. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende
leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

Artikel 6 - Openingstijden en schenktijden
1. De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning:
2. Het verstrekken van alcoholhoudende drank vindt niet eerder plaats dan 12:00 uur en niet later
dan 24:00 uur;
3. Bij verenigings- en wedstrijdactiviteiten geldt, binnen het in lid 2 genoemde tijdvak, de beperking
dat het verstrekken van alcoholhoudende drank uitsluitend is toegestaan gedurende de periode
die begint 1 uur voor aanvang van de eerste activiteiten en die eindigt 2 uur na beëindiging van
de laatste activiteiten die past binnen de statutaire doelomschrijving van de vereniging.

Artikel 7 - Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcohol schenken voor barvrijwilligers
Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld:
1. Barvrijwilligers zijn tenminste 18 jaar oud;
2. Zij hebben een instructie verantwoord alcohol schenken gevolgd;
3. Zij staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd;
4. Zij zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger
van minderjarige verenigingsleden).
Een online instructie verantwoord alcoholschenken kunnen barvrijwilligers verkrijgen via de website
van een sportbond of via www.nocnsf.nl/IVA . Daarnaast kan een terzake deskundige ook een
instructie geven aan barvrijwilligers. Een kopie van de certificaten IVA of een registratielijst van de
barvrijwilligers die de instructie gevolgd hebben dient in de kantine aanwezig te zijn.

Artikel 8 - Voorlichting
1. Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid1, 2 en 3)en huis- en gedragsregels worden goed
zichtbaar in de kantine opgehangen.
2. Het bestuur onderschrijft de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken van de STIVA. In deze
code staan regels omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.

Artikel 9 - Handhaving, klachtenprocedure en sancties
1. Klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld
ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.
2. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één
van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de
verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op
grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort
zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen
om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de
indiener van de klacht.
3. Een ieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen
bij de gemeente.
Paragraaf 3 - Paracommercie-bepalingen

Artikel 10 - Toegelaten horeca-activiteiten
1. De sportvereniging oefent slechts horeca-activiteiten uit met inachtneming van het hierna onder 2.
en 3. bepaalde. De sportvereniging oefent geen horeca-activiteiten uit ten behoeve van
bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden en en
niet-leden en wegens bijeenkomsten voor niet-leden die niet vallen binnen de statutaire
doelstelling van de vereniging. Het bestuur ziet hierop toe.
2. De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van
personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken
zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde.
3. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de sportvereniging jegens niet bij de vereniging
aangesloten personen geschiedt uitsluitend in rechtstreeks verband met de activiteiten van de
sportvereniging binnen het kader van haar doelstelling.
4. Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de sportkantine en/of de
inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door de sportvereniging aan derden
worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld.
5. Geen reclame mag worden gemaakt door de sportvereniging voor niet binnen de doelstelling
vallende resp. andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit
artikel 10.
Vastgesteld in de Algemene Vergadering van de HWN, gehouden op (datum)
Toelichting bij het bestuursreglement ‘ALCOHOL IN SPORTKANTINES’ van de HWN.
Dit bestuursreglement vloeit voort uit de Drank- en Horecawet (hierna afgekort tot “de wet”).
Voor een goed begrip van het reglement is het noodzakelijk om een aantal wettelijke begrippen te
verduidelijken. Die begrippen zijn:
1. uitoefening van het horecabedrijf
2. paracommerciële rechtspersoon
3. sociale hygiëne
4. barvrijwilliger
1. uitoefening van het horecabedrijf
De wet verstaat onder “horecabedrijf”: de activiteit in ieder geval bestaande uit het bedrijfsmatig of
anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse.
Met “anders dan om niet” wordt bedoeld dat er op de één of andere manier een tegenprestatie wordt
geleverd. In de meeste gevallen bestaat die tegenprestatie uit het betalen van een bedrag voor de
drank. Voor onze vereniging is van belang dat de verkoop van alcoholhoudende drank binnen onze
vereniging (in de verenigingskantine) onder het begrip “horecabedrijf” valt.
Voor de uitoefening van het horecabedrijf is een vergunning van de burgemeester nodig. Dat staat in
artikel 3 van de wet. Zo’n vergunning wordt verder aangeduid met de term “horecavergunning”.
2. paracommerciële rechtspersoon
De wet kent het begrip “paracommerciële rechtspersoon”. De wettelijke omschrijving daarvan is: een
rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve,
levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van een
horecabedrijf.
Het komt er op neer dat het gaat om een bepaalde categorie van stichtingen en verenigingen waar
het horecabedrijf wordt uitgeoefend. Een vereniging zoals de onze valt onder het begrip
“paracommerciële rechtspersoon”.
3. sociale hygiëne
Een belangrijk punt in de wet is dat degene die de leiding heeft over het horecabedrijf voldoende
kennis en inzicht moet hebben van sociale hygiëne. En dat geldt eigenlijk voor iedereen die “achter de
bar” staat. Bij “Sociale hygiëne” is iets anders dan hygiëne in de gebruikelijke zin van het woord (“is
alles wel schoon genoeg”). Met sociale hygiëne wordt bedoeld dat op een verantwoorde manier wordt
omgegaan met de verschillende soorten genotmiddelen die men binnen de horeca kan tegenkomen
(alcohol, gokken, drugs). Een onderdeel van sociale hygiëne is het herkennen van misstanden zoals
alcoholmisbruik en gokverslaving en hoe in dat soort gevallen te handelen. Kennis en inzicht van
sociale hygiëne kunnen worden aangetoond met een bewijsstuk van sociale hygiëne dat is afgegeven
door de Stichting Vakopleidingen Horeca (SVH). Voor barvrijwilligers is het voldoende als zij een
“Instructie Verantwoord Alcoholgebruik” hebben gekregen.
4. barvrijwilliger
Een barvrijwilliger is iemand die niet in dienst is maar op vrijwillige basis bij de vereniging “achter de
tap” staat of op andere wijze alcoholhoudende drank verstrekt. Een barvrijwilliger moet een Instructie
Verantwoord Alcoholgebruik hebben gekregen en hij moet zijn vermeld op een lijst van barvrijwilligers.
Volgens de wet moet een barvrijwilliger tenminste 16 jaar oud zijn maar het NOC/NSF adviseert een
minimumleeftijd van 18 jaar te hanteren
De aanleiding voor dit reglement
Het vaststellen van dit reglement is een verplichting op grond van artikel 9 van de wet.
De letterlijke tekst van het wetsartikel is als volgt:

Artikel 9
1. Het bestuur van een paracommerciële rechtspersoon stelt voor het verkrijgen van een
vergunning tot uitoefening van het horecabedrijf een reglement vast dat waarborgt dat de
verstrekking van alcoholhoudende drank in de inrichting vanuit het oogpunt van
sociale hygiëne op verantwoorde wijze geschiedt.
2. In het reglement wordt vastgelegd:
a. welke kwalificatienormen worden gesteld aan de voorlichtingsinstructie op het gebied
van sociale hygiëne die barvrijwilligers krijgen om te kunnen voldoen aan de eis
gesteld in artikel 24, tweede lid onder c;
b. de wijze waarop door of namens het bestuur wordt toegezien op de naleving van het
reglement.
3. De paracommerciële rechtspersoon houdt een registratie bij van de barvrijwilligers die de in
het tweede lid bedoelde voorlichtingsinstructie hebben gekregen. Deze registratie of een
afschrift daarvan is in de inrichting aanwezig.
4. Het reglement of een afschrift daarvan, is in de inrichting aanwezig.
5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met
betrekking tot de inhoud van het reglement.
Het reglement wordt verder aangeduid met de term “bestuursreglement”.
Door NOC/NSF is een model voor een bestuursreglement ontwikkeld. Dat model is, gelet op de tekst,
kennelijk uitsluitend bedoeld voor (team)sportverenigingen die zijn aangesloten bij een
overkoepelende sportbond. Hoewel in de naam van onze vereniging wel het woord “sport” zit, hebben
wij als water”sport”vereniging toch een heel ander karakter dan bijvoorbeeld een voetbalvereniging.
Daarom is het NOC*NSF-model (versie december 2013) zodanig aangepast dat het ook kan worden
gebruikt door onze vereniging. Zo is bijvoorbeeld in het eerste lid van artikel 5 rekening gehouden met
de omstandigheid dat wij niet alleen een vereniging zijn maar tevens een jachthaven waar passanten
met hun schip kunnen overnachten.

 

Klik hier om het huishoudelijk reglement te bekijken en/of te downloaden.