pijl

Havenreglement 

Watersportvereniging H.W.N. 

 (ingevolge artikel 3 van het huishoudelijk reglement)

 N.B.: Een recente versie van de Bijlagen is opgenomen de website van de vereniging : www.wsvhwn.nl  Het bestuur is verantwoordelijk de bijlagen in de website uiterlijk 4 weken na een algemene vergadering op integriteit te toetsen en/of aan te passen.


Onverminderd de bepalingen in de Statuten en Reglementen van de vereniging is tevens het bepaalde in de Milieuwet Vergunning van de vereniging van toepassing en heeft prioriteit boven de bepalingen in Statuten en Reglementen.


Alle kosten, voortvloeiende uit het overtreden van een of meer artikelen van deze vergunning zullen worden doorberekend aan de overtreder!

 

Artikel 1.

 1. In de bouw van de jachthaven of de wijze van exploitatie zal geen verandering worden gemaakt dan met toestemming van de algemene vergadering.
 2. Voorstellen daartoe kunnen door het bestuur, of schriftelijk door tenminste 10 leden aan het bestuur worden gedaan, dat gehouden is deze voorstellen op de eerstvolgende vergadering ter discussie te stellen.

Artikel 2.

 1. De huurders van ligplaatsen zijn leden van de vereniging genoemd in de artikelen 3 en 4, lid 2/3 der statuten.
 2.  De leden kunnen hun rechten niet aan derden overdragen.

Artikel 3.

 1. Een ligplaats in de haven of op het terrein van de vereniging kan slechts worden verkregen door het indienen van het in art. 5, lid 3 der statuten genoemde aanvraagformulier. Dit formulier is beschikbaar in het clubhuis of van de website van de vereniging te kopiëren.
 2. Alle in de haven aanwezige schepen dienen tenminste WA-verzekerd te zijn.
 3. Bij het verlenen van vaste ligplaatsen zal het bestuurslid ‘Beheer’ ervoor zorgdragen dat gelijksoortige vaartuigen zoveel mogelijk bij elkaar liggen.
 4. De ligplaatsen worden per seizoen verhuurd. Het zomerseizoen loopt van 1 april t/m 31 oktober; het winterseizoen van 1 november t/m 31 maart. Indien men  vóór 1 januari, volgende op het einde van het zomerseizoen, bij het secretariaat geen schriftelijke opzegging heeft gedaan, wordt de huur van een ligplaats geacht weer voor een volgend zomerseizoen te zijn ingegaan.
 5. Mocht een lid met een ligplaats overgaan tot de aanschaf van een ander vaartuig, dan moet opnieuw een formulier cf. art. 5, lid 3 der statuten worden ingediend. Ingeval een groter vaartuig wordt aangeschaft, geeft dat géén recht op een grotere ligplaats.
 6. Leden mogen de aan hen toegewezen vaste ligplaats niet langer dan maximaal twee jaar ongebruikt laten, noch deze aan een ander (lid) ter beschikking stellen. Na de genoemde periode van twee jaar wordt deze plaats aan een ander lid toegewezen.
 7. Wanneer geen passende – grotere – ligplaats (zwerversplaats) voorhanden is, zal door het betreffende lid buiten de jachthaven een ligplaats moeten worden gezocht. Desgewenst kan het lid volgens de geldende regels weer op de wachtlijst worden geplaatst.
 8. De volgorde op de wachtlijst wordt bepaald door het aantal hele maanden dat men (aspirant)lid is van de vereniging vermeerderd met het aantal hele maanden dat men op de wachtlijst staat. De wachtlijst wordt bijgehouden door het bestuurslid ‘Beheer’, die tevens zorgt voor publicatie ervan op de website van de verenging. De punten gelden alleen voor de categorie, waarvoor men heeft ingeschreven.
 9. De maximum lengte van een schip voor plaatsing op de wachtlijst is 12.50 meter (gemeten over ‘alles’), zijnde de grootste boxmaat.
 10. Plaatsing op de wachtlijst is alleen mogelijk indien men het eigendomsrecht van het in te schrijven schip kan aantonen.
 11. Plaatsing op de wachtlijst is niet mogelijk voor schepen met een gehele- of gedeeltelijke commerciële bestemming.
 12. Plaatsing op de wachtlijst is ter beoordeling aan het bestuur.
 13. Indien men een aangeboden ligplaats weigert kan het bestuur, op voordracht van het bestuurslid ‘Beheer’, besluiten de wachtlijstpunten weer op 0 (nul) te stellen.

Artikel 4.

 1. Voor aspiranten en leden zonder vaste ligplaats in de haven op de daartoe bestemde vlotten, die tijdelijk met hun vaartuig in de haven liggen, zal havenliggeld worden geheven volgens het geldende tarief als genoemd in de bijlage “Tarieven.
 2. Het liggeld voor de in lid 1 genoemde leden zal nimmer het bedrag van de seizoenshuur van de betreffende ligplaats overtreffen. Bij dit maximumbedrag vallen genoemde leden onder artikel 4 lid 4 van het havenreglement.
 3. Het liggeld voor de in lid 1 genoemde aspiranten zal nimmer het bedrag van de seizoenshuur van de betreffende ligplaats overtreffen. Bij dit maximum bedrag vallen genoemde aspiranten onder Artikel 4 lid 4 van het havenreglement.
 4. Leden-ligplaatshouders zijn verplicht aan de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan het havencomplex deel te nemen.

          Vrijgesteld van deze verplichting zijn:

A.ligplaatshouders jonger dan 16 jaar en ouder dan de wettelijke WAO leeftijd, Leden boven de AOW leeftijd worden opgeroepen op vrijwillige basis, waarbij  ook gedacht kan worden aan andere taken dan onderhoud en op andere tijden.

 • Overigens blijft artikel 4 van het havenreglement van kracht.”

B  bestuursleden

 1. de redactie en bezorgers van HWN signalen
 2. de leden van andere door de ledenvergadering ingestelde commissies.

E, Zij, wiens gezondheid het niet toelaat dergelijke werkzaamheden te verrichten, nemen        contact op met het bestuur, voor vervangende werkzaamheden of vrijstelling van alle plichten. Eventueel mag een ander gezinslid als vervanger de werkzaamheden overnemen.

 1. Aantal ‘werk-zaterdagen’ voor leden:
 • per ligplaats te water: 2 dagen
 • per ligplaats voor een kano: 1 dag
 • per ligplaats op het vlot: 1 dag
 • Het bestuurslid en de commissie ‘Onderhoud’ maken jaarlijks een werkplanning en stellen het werkrooster samen, hetgeen tijdig aan de deelnemende ligplaatshouders wordt verstrekt. Diegene, die op de in het rooster vermelde datum verhinderd is,
  kan in overleg met het bestuurslid ‘Onderhoud’ een andere datum afspreken.
 • Genoemde werkzaamheden zullen gewoonlijk plaatsvinden in de periode tussen 1 oktober en 30 april, en wel op de zaterdagen van 09.00 – 12.00 en 13.30 – 16.00 uur.
 • Leden- ligplaatshouders krijgen bij hun factuur voor de zomerligplaats een opslag zoals staat in de tarievenlijst. Bij elke gewerkte dag krijgen zij telkens de helft van dat bedrag terug. Leden boven de AOW leeftijd of andere uitzonderingen genoemd in artikel 4 krijgen die opslag niet.

Artikel 5.

 1. De tarieven voor de ligplaatsen worden vastgesteld conform artikel 1 van het Huishoudelijk Reglement.
 2. De betreffende tarieven zijn opgenomen in de bijlage “Tarieven” van het Huishoudelijk Reglement.
 3. Het juiste gebruik van ligplaatsen is ter beoordeling van het bestuur.
 4. Een lijst met de geldende boxmaten van alle in de haven beschikbare ligplaatsen is te vinden in de havenindeling zoals die beschikbaar is in de website www.wsvhwn.nl.
 5. Voor het aan boord overnachten gelden de volgende bepalingen:
 1. Voor passanten geldt het tarief voor passanten;
 2. Leden met een vaste ligplaats mogen met hun bemanning per kalenderjaar 30 keer gratis aan boord overnachten. Voor overige overnachtingen geldt voor hen het tarief voor passanten;
 3. Leden zonder vaste ligplaats en aspirant-leden mogen met hun bemanning per kalenderjaar 7 keer gratis aan boord overnachten. Voor overige overnachtingen geldt voor hen het tarief voor passanten;
 4. Leden zonder vaste ligplaats en aspirant-leden mogen slechts van het onder c. genoemde recht op gratis overnachtingen gebruik maken na toestemming van de havenmeester en indien:
 • voor hun schip een passende ligplaats beschikbaar is en
 • die ligplaats niet kan worden verhuurd aan een passant.
 1. Het gebruik van onderwater-toiletten aan boord van schepen in de haven is niet toegestaan.

Artikel 6.

 1. De havengelden voor passanten worden vastgesteld conform artikel 1 van het Huishoudelijk Reglement.
 2. Over de te nemen maatregelen tegen eigenaren-passanten, wier vaartuigen in het zomerseizoen langer dan een maand in de jachthaven blijven liggen, beslist het bestuur.
 3. Passanten kunnen een ligplaats voor het winterseizoen huren (artikel 3, lid 4).  Hiervoor dient het aanvraagformulier cf. art. 5, lid 3 der statuten te worden ingevuld. De tarieven zijn opgenomen in de bijlage “Tarieven” van het huishoudelijk reglement.

Artikel 7.

Een ieder, die niet over een vaste ligplaats beschikt, dient zich, direct na aankomst met zijn vaartuig, te melden bij de havenmeester, teneinde een ligplaats aangewezen te krijgen.

Artikel 8.

Indien leden of passanten menen reden tot klagen te hebben, kunnen zij dit schriftelijk aan het bestuur of mondeling aan de havenmeester kenbaar maken.

Artikel 9.

 

 1. De eigenaar van een vaartuig, dat in of aan de haven ligplaats heeft, is verplicht te zorgen dat zijn schip in goede staat verkeert en deugdelijk is afgemeerd.
 2. De haven mag alleen worden bevaren om daarin de ligplaats te bereiken of deze te verlaten. Het is verboden de haven onder zeil in of uit te varen.
 3. Kanovaarders zijn verplicht te zorgen, dat hun kano’s na gebruik droog in de kanoloods op de hun aangewezen plek worden opgeborgen.
 4. Materiaal van leden, afkomstig van de aan hen toebehorende vaartuigen, dat opgeborgen wordt in de ‘zeilenberging’, moet duidelijk voorzien zijn van naam en adres van de eigenaar.
 5. Opslag van benzine en olie (uitgezonderd de inhoud van de tank van de aanhangmotor) is in de zeilbergplaats niet toegestaan.
 6. Opslag van buitenboordmotoren en benzine en oliehoudende vloeistoffen  is per 1 mei 2019 niet meer toegestaan op het terrein. Ook niet in het voormalige opslag hok voor deze motoren , oliehoudende vloeistoffen en benzine
 7. Het juiste gebruik van de zeilenbergplaats is ter beoordeling van het bestuurslid ‘Beheer’.
 8. De hijsinstallatie mag niet worden gebruikt zonder toestemming van de havenmeester, of bestuurslid ‘Beheer’. Het maximale hijsgewicht is 200 kg. Het gebruik is voor eigen risico.
 9. Bij het betreden van- of het meren in de haven van de vereniging verplicht een ieder zich handelingen na te laten, welke strijdig zijn met de aan de in de Milieuwetvergunning van de vereniging gestelde voorwaarden. De inhoud van de vergunning is te vinden in de website van de vereniging : www.wsvhwn.nl.

Artikel 10.

 1. Het is verboden het water, de steigers, vlotten en andere eigendommen van de vereniging of leden, te verontreinigen.
 2. Elk lid, dat werkzaamheden verricht op het terrein of in ruimtes van de vereniging, is verplicht na afloop ervan alle afval etc. op te ruimen en van het terrein en opstallen van de vereniging te verwijderen.
 3. Aan een ieder die de in lid 1 en 2 genoemde regels overtreedt zal een boete worden opgelegd die minimaal gelijk is aan de kosten van schoonmaken en verwijdering, verhoogd met 50€.

Artikel 11

 1. Herstellingen en onderhoud aan vaartuigen mogen slechts dan op de ligplaats geschieden, indien daarbij geen overlast of schade voor andere vaartuigen of bemanning kan ontstaan. Wanneer toch hinder of overlast veroorzakende werkzaamheden moeten plaats vinden, zal door het bestuurslid ‘Beheer’, zo mogelijk, tijdelijk een andere ligplaats worden aangewezen. Tevens mogen deze werkzaamheden en onderhoud niet strijdig zijn met de Milieuwetvergunning van de vereniging.
 2. De ‘Van Kinsbergenbrug’: Het is door de Beheerder van de brug verboden om onder de brug brand- of ontploffingsgevaarlijke (vloei)stoffen te hebben, of mogelijk brandgevaarlijke gereedschappen en motoren te gebruiken.
 3. Het is verboden op de steigers, vlotten, het terrein of op de vaartuigen, die in of aan de haven liggen, vuur te stoken of te barbecueën. (Voor barbecueën op het terrein kan het bestuur ontheffing verlenen).
 4. Alle milieu-onvriendelijke (vloei)stoffen die van boord verwijderd worden dienen door de eigenaren/leden van het verenigingsterrein verwijderd te worden.

Artikel 12.

 1. Het is verboden voorwerpen, tuigdelen, fietsen, lichte vaartuigen, etc. op de steigers/vlotten te laten liggen of staan. Fietsen en lichte vaartuigen dienen op de daarvoor bestemde plaatsen te worden gestald.
 2. Het is verboden door middel van blijvende elektra-aansluitingen vaartuigen te verlichten of te verwarmen. Ligplaatshouders mogen uitsluitend van de elektra-aansluitingen op de stroompalen gebruik maken als men aan boord aanwezig is. Wil men voor deze bepalingen een uitzondering, dient men dit te overleggen en toestemming te verkrijgen van de havenmeester of het bestuurslid 'Beheer'.
 3. Het is verboden geluidsoverlast te veroorzaken (o.a. klapperende vallen).
 4. Honden dienen op het verenigingsterrein/steigers aangelijnd te zijn.
 5. Gebruik van leidingwater voor dekspoelen is, zij het met mate, alleen aan leden, toegestaan.
 6. In de winterperiode is elk lid verplicht:
 7. Bij het verlaten van het verenigingsterrein het toegangshek af te sluiten;
 8. Bij vertrek uit de haven de ingang weer met de afsluitbalk af te sluiten.
 9. Het bestuur heeft het recht verdere maatregelen van orde uit te vaardigen.

Artikel 13.

 1. Leden-ligplaatshouders, die ’s zomers met hun vaartuig de haven verlaten en niet voornemens zijn dezelfde dag terug te keren, dienen dit aan de havenmeester te melden.
  Deze ligplaatsen kunnen dan alsnog voor passanten gebruikt worden.
 2. De havenmeester draagt zorg, dat de ligplaats van het betreffende lid in ieder geval op het afgesproken tijdstip weer beschikbaar is.

Artikel 14.

De uitvoering van het jaarlijkse onderhoudsprogramma aan de haven- en installaties, geschiedt door de leden/ligplaatshouders onder leiding van het bestuurslid ‘Onderhoud’ of daartoe aangewezen werkbegeleiders. Het onderhoudsprogramma wordt gewoonlijk uitgevoerd in de periode van 1 oktober t/m 30 april (zie ook Artikel 4 lid 4 van dit Reglement).

Artikel 15.

Het voor de vereniging nodige personeel wordt door het bestuur benoemd, en zo nodig, geschorst en ontslagen. Het bestuur regelt de betalingen en stelt zo nodig instructies vast.

Artikel 16.

Passanten, die met hun vaartuig in of aan de haven liggen, worden geacht de voorwaarden en bepalingen van dit reglement te accepteren.

Artikel 17.

Regels voor het gebruik van de masthijsinrichting van de watersportvereniging HWN.

 1. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
 • Al het werk met de hijsinstallatie gebeurt volledig voor risico van de eigenaar van het schip en de daarbij behorende mast. Alles wat de eigenaar van het schip en zijn bemanning aan werkzaamheden verrichten tijdens en ten behoeve van het hijswerk van de mast doen zij geheel op eigen risico. De eigenaar wordt geacht zichzelf en het schip volledig verzekerd te hebben tegen letsel en (vervolg)schade die tijdens en ten gevolge van de hijswerkzaamheden kunnen optreden.
 • De eigenaar van het schip en de mast ziet af van elke mogelijke aansprakelijkheidstelling van de hijsmeester en de watersportverening HWN.
 • De vereniging is verantwoordelijk voor een veilige staat van de hijsinstallatie. Dit houdt in een jaarlijkse visuele inspectie, uit te voeren door een deskundige en een vierjaarlijkse certificering van de losse onderdelen die daarvoor in aanmerking komen. Bovendien wordt dan een volledige systeemtest uitgevoerd met een overbelasting van 25%.
 1. Beperkingen
 • Alleen masten met een lengte van minder dan 15 meter en met een totaal gewicht van minder dan 200 kg kunnen worden gehesen. Ook andere objecten die gehesen worden mogen het gewicht van 200 kg niet overschrijden. De eigenaar moet desgevraagd specificaties overleggen waar het gewicht uit blijkt.
 • Masten tot en met twee zalingen kunnen worden gehesen. Voorwaarde is dat er bij het hiojsen van masten met twee stel zalingen minimaal 4 personen aanwezig zijn en dat de eigenaar beschikt over een goedgekeurd bootmansstoeltje.. Het gebruik van een op het scheepsdek geplaatste ladder is absoluut niet toegestaan.
 • De hijsinstallatie is uitsluitend bestemd voor het hijsen van onder 2.1 beschreven objecten. Het hijsen van personen is nadrukkelijk verboden.
 • Alle hijswerkzaamheden gebeuren onder leiding en toezicht van een door de vereniging HWN aangestelde hijsmeester.
 • Hijswerkzaamheden mogen slechts bij voldoende daglicht en veilige weersomstandigheden worden uitgevoerd.
 1. Tarieven

Voor de hijswerkzaamheden gelden de tarieven zoals vermeld in de Tarievenlijst die onderdeel uitmaakt van de reglementen van de HWN. Leden van de HWN kunnen contant betalen aan de havenmeester of gefactureerd worden door de penningmeester.

Artikel 18.

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van zestien juli negentienhonderd dertig (16-7-1930).

Gewijzigd in de algemene vergaderingen van:

Dertig november negentienhonderd achtenveertig (30-11-1948)

Achttien december negentienhonderd negenenzestig (18-12-1969)

Zestien december negentienhonderd eenentachtig  (16-12-1981)

Zeven december negentienhonderd negenentachtig (7-12-1989)

Dertig maart negentienhonderd drieënnegentig (30-3-1993)

Zesentwintig april negentienhonderd vijfennegentig (26-4-1995)

Dertig oktober negentienhonderd vijfennegentig (31-10-1995)

Elf  april tweeduizend en twee (11-04-2002).

Veertien april tweeduizend elf (14-04- 2011).

Zeventien november tweeduizend elf (17-11-2011).

Tweeëntwintig maart tweeduizendtwaalf (22-02-2012)

Vijfentwintig oktober tweeduizendentwaalf (25-10-2012)

Eénendertig oktober tweeduizendendertien (31-10-2013)

Zestien april tweeduizendenvijftien (16-04-2015)

gewijzigd in de algemene vergadering van twintig april tweeduizendzestien (20-04-2016)

Laatstelijk gewijzigd  8 november 2018 ( acht november tweeduizendachttien)

Wijziging algemene vergadering 14 nov 2019. art 4

© 2023 -