pijl

STATUTEN

Watersportvereniging H.W.N. 

 Artikel 1: NAAM

De vereniging draagt de naam: ‘Watersportvereniging H.W.N.’, ‘Helder-Willemsoord-Nieuwediep’ en is gevestigd in de gemeente Den Helder.
Zij is opgericht op dertien april negentienhonderd negenentwintig en voor onbepaalde tijd aangegaan.

Artikel 2: DOEL

  1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering van de watersport.
  2. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door
  1. het aanbrengen en instandhouden van de nodige accommodatie
  2. het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen en lezingen
  3. het organiseren van wedstrijden en andere evenementen
  4. het samenwerken met andere verenigingen die hetzelfde of nagenoeg hetzelfde doel nastreven
  5. andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 3: LEDEN

  1. Leden van de vereniging zijn:

 

  1. Zij, die tenminste de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben
  2. door het bestuur een ligplaats in de haven of op het terrein van
  3. de vereniging toegewezen hebben gekregen
  4. of personen zonder ligplaats, als zodanig door het bestuur als lid erkend.
  5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Artikel 4: ERELEDEN, TWEEDE-GRAAD BEGUNSTIGER, JUNIORLEDEN, ASPIRANTEN, BEGUNSTIGERS

  1. Ereleden zijn zij, die op voordracht van het bestuur of de algemene vergadering als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd wegens hun verdienste voor de vereniging ofwel wegens het feit, dat zij zich ten opzichte van het doel, dat de vereniging nastreeft, bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het voorstel hiertoe moet bij schriftelijke stemming in een algemene vergadering met tenminste negen/tiende (9/10) der uitgebrachte geldige stemmen worden goedgekeurd.
  2. Tweede-graadsleden zijn leden van één gezin of samenlevingsverband, waarvan reeds iemand als gewoon lid tot de vereniging is toegetreden, en bij diens overlijden één hunner automatisch in diens rechten treedt.
  3. Juniorleden zijn zij, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, en door het bestuur een ligplaats in de haven of een plaats op het terrein van de vereniging voor een vaartuig toegewezen hebben gekregen.
  4. Aspirantleden zijn zij, die voor het verkrijgen van een ligplaats als zodanig tot de vereniging zijn toegetreden, doch voor wie vooralsnog geen ligplaats beschikbaar is.
  5. Begunstigers zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bedrag.
  6. Ereleden, tweede-graadsleden, juniorleden, aspirantleden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die, welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

Artikel 5: TOELATING

  1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, juniorleden, aspirantleden en begunstigers.
  2. Bij niet-toelaten tot lid, respectievelijk juniorlid of aspirantlid, kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
  3. Opgave voor het lidmaatschap, zoals bedoeld in de artikelen 3 en 4, behoort schriftelijk te geschieden op een daartoe bestemd aanvraagformulier.
  4. Een beslissing tot uitsluiting van de onder lid 2 genoemde personen geldt voor tenminste één jaar.

Artikel 6: RECHTEN VAN LEDEN, TWEEDE-GRAAD BEGUNSTIGERS, JUNIORLEDEN, ASPIRANTEN,  BEGUNSTIGERS EN ERELEDEN.

  1. Leden van de vereniging hebben de navolgende rechten:
  1. toegang tot de haven, terreinen en gebouwen van de vereniging
  2. zij hebben recht op een ligplaats voor hun vaartuigen, overeenkomstig de in het huishoudelijk reglement gestelde of nog te stellen voorwaarden
  3. zij zijn stemgerechtigd in de algemene vergadering
  4. zij zijn bevoegd tot het uitoefenen van het kiesrecht voor het bestuur
  5. zij zijn verkiesbaar voor het bestuur
  6. zij hebben het recht van introductie
  7. zij zijn gerechtigd de wimpel van de vereniging te voeren
  8. zij zijn gerechtigd aan de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, cursussen en andere evenementen deel te nemen
  1. Tweede-graadsleden hebben rechten, genoemd onder lid 1, sub a, f en h; één hunner heeft, bij afwezigheid van het betreffende lid, tevens diens stemrecht bij de algemene ledenvergadering.
  2. Juniorleden hebben rechten, genoemd onder lid 1, sub a, b, f, g en h.
  3. Aspirantleden hebben rechten, genoemd onder lid 1, sub a, f, g en h.
  4. Begunstigers hebben rechten, genoemd onder lid 1, sub a, f, g en h.
  5. Ereleden hebben dezelfde rechten als genoemd bij lid 4. Bovendien hebben zij het recht alle algemene vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren, maar kunnen als zodanig geen stemrecht uitoefenen. Ereleden hebben als zodanig geen financiële verplichtingen. Ereleden kunnen tevens gewoon lid zijn, uit welken hoofde zij bevoegd zijn alle ledenrechten uit te oefenen; zij moeten dan tevens aan alle ledenverplichtingen voldoen.

Artikel 7: EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

  1. Het lidmaatschap eindigt:

 

  1. door overlijden van het lid;
  2. door opzegging van het lid;
  3. door opzegging namens de vereniging:
  4. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten van het lidmaatschap te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren
  5. door ontzetting
  6. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
  1. Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk aan de secretaris; opzegging namens de vereniging geschiedt bij aangetekende brief door het bestuur.
  2. Opzegging van het lidmaatschap kan te allen tijde geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  3. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van geldelijke aard zijn verzwaard, ten zijnen opzichte uit te sluiten.
  4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene vergadering, door middel van een schriftelijke stemming, met tenminste twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen.
  5. Betrokkene heeft toegang tot deze vergadering en wordt van een besluit tot ontzetting als hiervan bij aangetekende brief in kennis gesteld.
  6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Betrokkene wordt daartoe ten spoedigste van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
  7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Artikel 8.  EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN JUNIORLEDEN, ASPIRANTEN, BEGUNSTIGERS EN TWEEDE-GRAAD BEGUNSTIGERS

  1. De rechten en verplichtingen van een juniorlid, aspirantlid en begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
  2. Het juniorlidmaatschap eindigt automatisch bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd, en wordt gelijkertijd het lidmaatschap verkregen.
  3. De rechten en verplichtingen van een tweede-graadlid eindigen automatisch bij het beëindigen van het lidmaatschap van het betreffende (familie)lid.
  4. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 

Artikel 9. GELDMIDDELEN

  1. Leden, tweede-graadsleden, juniorleden, aspirantleden en begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
  2. Overige inkomsten worden verkregen uit entreegelden, havenliggelden, giften, schenkingen, subsidies en rente-opbrengsten.
  3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
  4. Zodra de inkomsten de uitgaven overtreffen, kan een reservefonds worden gevormd.

 

Artikel 10.  BESTUUR

  1. Het bestuur bestaat uit een oneven door de algemene vergadering vast te stellen aantal van tenminste vijf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd.
  2. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste een zodanig aantal leden dat bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende (1/10) gedeelte der stemmen. Een voordracht door de hiervoor benoemde groep van leden moet uiterlijk twee dagen vóór de aanvang van de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproep tot de algemene vergadering mede vermeld.
  3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
  4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
  5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

 

Artikel 11. EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

  1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt bij de verloop van die termijn.
  2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding.
  3. De aftredende is tweemaal herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
  4. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
  1. door het eindigen van het lidmaatschap der vereniging;
  2. door bedanken;
  3. door aftreding zoals in lid 2 omschreven.

 

Artikel 12: BESTUURSFUNCTIES EN BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

  1. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. Het bestuur wijst uit zijn midden een vice-voorzitter, secretaris en een penningmeester aan. Het bestuur kan voor de voorzitter, secretaris en penningmeester uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
  2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen gemaakt, die door het bestuur worden vastgesteld en ten blijke daarvan worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

 

Artikel 13: BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING

  1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
  2. Indien het aantal bestuursleden onder de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde komt.
  3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.
  4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot:
  1. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
  2. Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
  3. het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken ven een aan de verenging verleend bankkrediet;
  4. het aangaan van van verbintenissen en het sluiten van contracten welke de vereniging langer dan één jaar binden.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen deren beroep worden gedaan.

  1. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot aankopen van een roerende zaak, dat een door de algemene vergadering vast te stellen bedrag te boven gaat. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
  2. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde, wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur; vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris of de penningmeester tezamen met een ander bestuurslid.

 

Artikel 14: JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING.

  1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
  2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand der vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
  3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering, binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.
  4. In het najaar, uiterlijk twee maanden voor het einde van het verenigingsjaar, zal een algemene vergadering worden gehouden. Deze vergadering benoemt uit de stemgerechtigde leden een ‘financiële’ commissie van tenminste twee personen, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. Indien wenselijk kan deze commissie zich door een deskundige doen bijstaan. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
  5. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
  6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
  7. Het bestuur is verplicht de bescheiden, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel tien jaar te bewaren.
  8. Tijdens de in lid 4 van dit artikel benoemde algemene vergadering zal eveneens de begroting en het beleid van het volgende jaar worden vastgesteld.

 

Artikel 15: ALGEMENE VERGADERINGEN

  1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
  2. Jaarlijks, binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering gehouden. In deze algemene vergadering komen ondermeer aan de orde:
  1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 14 lid 3 en het verslag van de in artikel 14 lid 4 omschreven ‘financiële’ commissie;
  2. de benoeming van bestuursleden;
  3. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping van de vergadering.
  1. Naast de in artikel 14, onder de leden 3 en 4 genoemde vergaderingen, kunnen meerdere algemene vergaderingen worden gehouden, zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
  2. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek met opgave van redenen, van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende (1/10) gedeelte der stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan drie weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen géén gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan.

 

Artikel 16: TOEGANG EN STEMRECHT

  1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, alle ereleden, tweede-graadsleden, juniorleden van dertien jaar en ouder, aspirantleden en begunstigers.
  1. Op de vergadering moet een presentielijst circuleren, waarop door alle aanwezigen wordt getekend bij aanvang der vergadering.
  2. Behoudens tot een vergadering genoemd in artikel 7, lid 6, hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden géén toegang.
  1. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de vergadering.
  2. Ereleden, tweede-graadsleden, juniorleden, aspirantleden en begunstigers hebben het recht tijdens de algemene vergadering het woord te voeren, tenzij de vergadering anders beslist.
  3. Ieder stemgerechtigd lid dat niet geschorst is heeft één stem.
  4. Een stemgerechtigd lid kan zijn stem door een daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd lid laten uitbrengen. Een gemachtigde kan niet meer dan één lid vertegenwoordigen.

 

Artikel 17: VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN

  1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken beide, dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
  2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander, door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en alsdan door de voorzitter en de notulist worden ondertekend.
  3. Bij de notulen zal een ‘presentielijst’, als genoemd in artikel 16, lid 1.a gevoegd worden.

 

Artikel 18: BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

  1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden, ereleden, juniorleden, aspirantleden en begunstigers volgens het ledenregister bedoeld in artikel 3, lid 2.
  2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 20.

 

Artikel 19: BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

  1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid uitgesproken oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
  3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
  4. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
  5. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid der stemmen op zich heeft verenigd, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste en op één na grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is diegene gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
  6. Indien stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
  7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

 

Artikel 20: STATUTENWIJZIGING

  1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.
  2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste acht dagen vóór de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen statutenwijziging woordelijk is opgenomen, in het clubgebouw van de vereniging voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
  3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste drie/vierde (3/4) van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste drie/vierde (3/4) van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Zijn niet tenminste drie/vierde (3/4) van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van drie/vierde (3/4) van de uitgebrachte stemmen.
  4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

 

Artikel 21: ONTBINDING

  1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 20 is overeenkomstig van toepassing.
  2. Het batig saldo na vereffening zal worden bestemd voor door de algemene vergadering te bepalen doeleinden, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel der vereniging, tenzij de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding anders beslist, één en ander met inachtneming van hetgeen door de wet wordt bepaald.

 

Artikel 22: HUISHOUDELIJK REGLEMENT

  1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
  2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

 

Artikel 23: SLOTBEPALINGEN

  1. De vereniging kan in naam van de leden verplichtingen aangaan, voor zover die verplichtingen voortvloeien uit de omstandigheid, dat de vereniging lid is van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond.
  2. Aan alle leden, aspiranten en begunstigers van de vereniging wordt een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement verstrekt.

 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van zes mei negentienhonderd negenentwintig

 (06-05-1929).

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van tweeëntwintig juni negentienhonderd negenentwintig

(22-06-1929), nummer twaalf.

Gewijzigd op achtentwintig februari negentienhonderd tachtig (28-02-1980)

Laatste wijziging op eenentwintig mei negentienhonderd tweeënnegentig (21-05-1992)

 

N.B.: Een recente versie van de Bijlagen is opgenomen in de website van de vereniging : www.wsvhwn.nl  Het bestuur is verantwoordelijk de bijlagen in de website uiterlijk 4 weken na een algemene vergadering op integriteit te toetsen en/of aan te passen.

Onverminderd de bepalingen in de Statuten en Reglementen van de vereniging is tevens het bepaalde in de Milieuwet Vergunning van de vereniging van toepassing en heeft prioriteit boven de bepalingen in Statuten en Reglementen.

Alle kosten, voortvloeiende uit het overtreden van een of meer artikelen van deze vergunning zullen worden doorberekend aan de overtreder!

 

© 2023 -