pijl

Huishoudelijk reglement

Watersportvereniging H.W.N.

Een recente versie van de Bijlagen is opgenomen in de website van de vereniging: www.wsvhwn.nl . Het bestuur is verantwoordelijk de bijlagen in de website uiterlijk 4 weken na een Algemene Vergadering op integriteit te toetsen en/of aan te passen.

Onverminderd de bepalingen in de Statuten en Reglementen van de vereniging is tevens het bepaalde in de Milieuwet Vergunning van de vereniging van toepassing en heeft prioriteit boven de bepalingen in Statuten en Reglementen. Alle kosten, voortvloeiende uit het overtreden van een of meer artikelen van deze vergunning, zullen worden doorberekend aan de overtreder.

Artikel 1. Contributie en entreegelden

 1. Overeenkomstig de artikelen 3 en 4 der statuten kent de vereniging de hierna volgende categorieën contribuanten, waarvoor de jaarlijkse contributie wordt vastgesteld. Een overzicht van deze categorieën is te vinden in de Bijlage “Tarieven”.
 2. Leden met vaste ligplaats betalen voor het zomer en/of het winterseizoen een tarief per vierkante meter boxmaat. Aspirantleden die een vaste ligplaats krijgen toegewezen betalen een entreegeld. Aspirantleden met een zwerfplek betalen een tarief per vierkante meter, berekend door de grootste lengte te vermenigvuldigen met de grootste breedte van het betreffende jacht. Met leden die van ligplaats veranderen dient het verschil in entreegeld en liggeld verrekend te worden. Een overzicht van alle tarieven is te vinden in de bijlage “Tarieven”.
 3. Bovengenoemde tarieven worden jaarlijks bijgesteld door het bestuur, conform de door het CBS gepubliceerde prijsindex(en) van het afgelopen boekjaar. Andere aanpassingen worden gedaan na goedkeuring van de ledenvergadering.
 4. De contributie en/of liggelden dienen jaarlijks vóór 1 april te worden voldaan.
 5. Sleutels voor toegang van de jachthaven, gebouwen en parkeerruimte: voor elke sleutel wordt een borgsom berekend. Het overzicht van de borgsommen is te vinden in de bijlage “Tarieven”.

 6. A. Voor het innen van de verschuldigde bedragen, die aan de leden in rekening worden gebracht, wordt een rekening gestuurd aan de betreffende persoon of instelling.
  B. Op deze rekening zullen de volgende gegevens worden vermeld:
  • specificatie van de bedragen
  • uiterste betaaldatum
  • factuurnummer
  • totaalbedrag
  C. Na het verstrijken van de op de rekening vermelde uiterste betaaldatum, wordt door de penningmeester een eerste herinnering gestuurd. Hiervoor is door de geadresseerde geen geld verschuldigd.
  D. Na het verstrijken van de op de eerste herinnering vermelde uiterste betaaldatum, wordt door de penningmeester een tweede herinnering gestuurd. Hiervoor is de geadresseerde herinneringskosten verschuldigd. De hoogte van de herinneringskosten is te vinden in de bijlage “Tarieven”.
  E. Na het verstrijken van de op de tweede herinnering vermelde uiterste betaaldatum, wordt door de penningmeester een aanmaning gestuurd. Hiervoor is de geadresseerde aanmaningskosten verschuldigd. De hoogte van de aanmaningskosten is te vinden in de bijlage “Tarieven”. Indien na het verstrijken van de op de aanmaning vermelde betalingstermijn het totaalbedrag nog niet ter beschikking is van de vereniging, dient het bestuur te handelen conform artikel 7 lid 1 punt c van de statuten.
  F. Op de eerstvolgende Algemene Vergadering kan worden besloten of en op welke wijze deze vordering dient te worden geïnd.

Artikel 2. Taken van bestuursleden

Het Bestuur dient tenminste de navolgende taken te vervullen:

1. Voorzitter,

deze is belast met de leiding van de bestuursvergaderingen en zorgt dat deze verlopen zoals voorgeschreven:

• vertegenwoordigt de vereniging in rechten naar binnen en naar buiten;
• ziet toe op naleving van de statuten, het huishoudelijk- en havenreglement en alle besluiten die de algemene vergadering neemt;
• zorgt ervoor dat de vergaderingen genotuleerd worden en tekent de notulen na goedkeuring;
• ziet toe op het doen uitschrijven van bestuurs- en algemene vergaderingen en het opstellen van de agenda’s, voor zover deze niet op andere wijze worden bepaald.

2. Vice-voorzitter,

deze vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

3. Secretaris,

• deze beheert het archief en voert de correspondentie van de vereniging;
• zorgt voor het ter tafel brengen van ingekomen stukken;
• draagt zorg voor het ter kennis brengen aan de leden en bestuursleden van de data van vergaderingen en agenda’s van deze vergaderingen;
• notuleert de vergaderingen en zorgt voor het jaarverslag ten behoeve van de algemene jaarvergadering;
• zorgt voor de tijdige verzending van de agenda’s voor de algemene vergaderingen, d.w.z. minimaal veertien dagen vóór de betreffende vergadering;
• houdt de ledenlijst bij en stelt de nieuwe leden voor;
• zorgt voor de publicatie van de in de bestuursvergaderingen genomen besluiten;
• verzorgt het opnemen van wijzigingen in, een aanvullingen op het huishoudelijk- en havenreglement;
• draagt zorg voor overeenkomsten die door de vereniging zijn aangegaan in de vorm van contracten en verzekeringen;
• verstrekt maandelijks een overzicht van alle mutaties in het ledenbestand aan het bestuurslid ‘Beheer’;
• is verantwoordelijk voor de integriteit van de website van de vereniging : www.wsvhwn.nl

4. Penningmeester,

• deze ontvangt alle inkomsten van de vereniging en doet alle betalingen;
• houdt hiervan een boekhouding bij die jaarlijks tenminste twee weken vóór de algemene vergadering door de financiële commissie wordt gecontroleerd. De bevindingen van deze commissie worden aan de algemene vergadering voorgelegd;
• stelt de begroting op voor het komende verenigingsjaar, doet financieel verslag over het afgelopen jaar en legt dit voor aan het bestuur en verdedigt na standpuntbepaling van het bestuur één en ander in de algemene vergadering;
• draagt zorg voor het tijdig verzenden van rekeningen voor contributie, liggelden en andere diensten en/of goederen aan leden en derden verleend;
• krijgt hiertoe de benodigde gegevens van de secretaris en de overige bestuursleden;
• zorgt voor het verzenden van aanmaningen voor achterstallige betalingen en brengt dit ter kennis van het bestuur;
• doet uitgaven conform de door de algemene vergadering goedgekeurde begroting en indien noodzakelijk, bijzondere uitgaven na goedkeuring door het bestuur, met een maximum van € 2000 ( f 4400,00) / jaar, waarna zo spoedig mogelijk verantwoording in de algemene vergadering volgt.

5. Bestuurslid ‘Onderhoud’,

• deze wordt bij de uitvoering van zijn verenigingstaken ter zijde gestaan door de commissie ‘Onderhoud’;
• bepaalt door middel van inspectie de staat van onderhoud van het havencomplex en zijn opstallen en stelt een begroting op basis van kosten en arbeidsuren op voor de noodzakelijke reparaties en vernieuwingen in overleg met het bestuur;
• licht de begroting toe in de algemene vergadering;
• stelt na goedkeuring ervan met de commissie een plan tot uitvoering op, regelt de aanschaf van materialen en de begeleiding door de werkleiders;
• legt een inventarislijst aan van de aanwezige gereedschappen en vult deze zonodig aan. Een duplicaat inventarislijst wordt aan het bestuur verstrekt.

6. Bestuurslid ‘Beheer’,

• is in hoofdzaak belast met de uitvoering van het havenreglement, met dien verstande dat bepaalde onderdelen ervan tot de normale dienstverlening van de havenmeester behoren;
• is eerstverantwoordelijke op de haven tijdens afwezigheid van de havenmeester;
• richt diens aandacht op de meest doelmatige inrichting en gebruik van de havenvoorzieningen en gebouwen;
• stelt de ‘werklijst’ samen van deelnemende leden-ligplaatshouders voor de onderhoudswerkzaamheden in het winterseizoen;
• is belast, in overleg met het bestuur, met het ligplaatsenbeleid;
• houdt een overzicht bij van alle vaartuigen die zich in de haven, in de kanoloods en op de vlotten bevinden en verstrekt duplicaten ervan aan het bestuur en de havenmeester;
• verzorgt een ‘wachtlijst’ van kandidaat-ligplaatshouders en stelt aan de hand van de vigerende regels de rangnummers vast;
• inventariseert alle eigendommen van de vereniging, houdt daarvan een register bij en bewaakt de betreffende verzekeringsportefeuilles;
• is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van doelmatige veiligheidsmiddelen;
• brengt jaarlijks verslag uit van het aantal motor- en zeiljachten dat de haven heeft bezocht, met vermelding van het aantal buitenlandse schepen en het land van herkomst.

7. Bestuurslid ‘Evenementen’,

• deze wordt bijgestaan door de commissie ‘Evenementen’ bij de uitvoering van diens taak;
• verzorgt de zeilopleidingen voor de jeugd;
• organiseert wedstrijden in het algemeen;
• organiseert toertochten;
• onderhoudt de contacten met de redactie van het clubblad;
• regelt alle andere evenementen in clubverband.

Artikel 3. Jachthaven

Het havenreglement is een bijlage van het huishoudelijk reglement.

Artikel 4. Wimpel, insigne en verenigingsvlag

 1. De wimpel is wit met een rode baan, stromend over het midden, met drie kepers van geel, verdeeld over de lengte van de wimpel, lopend over het rood en wit met de punten van de kepers naar de broeking. De diepte van de wimpel verhoudt zich tot de broeking als 3 : 2. De witte, rode en witte banen verhouden zich als 2 : 1 : 2. De hoeken van de kepers zijn recht. De eerste keper staat 1/30 van de loodlijn vanaf de broeking. De breedte van de kepers, gemeten op de loodlijn van de wimpel, bedraagt 1/10 van de loodlijn. De afstanden tussen de kepers bedraagt 1/6 van de loodlijn.
 2. Het insigne is een verkleind model van de wimpel (gegolfd).
 3. De verenigingsvlag is rechthoekig, de verhouding tussen hoogte en lengte is 2 : 3. Zie verder onder lid 1 van dit artikel.

Artikel 5. Vlagvoering aan boord van jachten

 1. Natievlaggen: De nationaliteit van het jacht bepaalt de vlag. Als Nederlands jacht wordt aangemerkt een jacht dat tenminste voor 2/3 toebehoort aan (een) Nederlander(s).
 2. De voorzitter kan de verenigingsvlag voeren als rechthoekige vlag, verhouding tussen hoogte en lengte is 2 : 3. De vice-voorzitter en secretaris kunnen deze vlag voeren, mits voorzien van een zwarte stip (links bovenin). De overige bestuursleden kunnen deze vlag voeren, mits voorzien van twee zwarte stippen.
 3. Ereleden mogen een gespleten vlag voeren.
 4. Schippers van de HWN mogen een dubbel gespleten vlag voeren.
 5. De leden voeren de verenigingswimpel.
 6. De plaats van de vlag(gen): deze dient overeen te komen met de in Nederland geldende vlag-etiquette.

Artikel 6. Vlagvoering op accommodaties en/of haventerrein

Het voeren van vlaggen dient bij voorkeur plaats te vinden aan een vlaggenmast voorzien van een ra en gaffel, waarbij de nationale vlag aan de gaffel, waar van toepassing de clubstandaard vanuit de hoger staande masttop en de natievlaggen van buitenlandse bezoekende jachten aan de ten opzicht van de gaffel dwars geplaatste ra gevoerd dienen te worden.

Artikel 7. Slotbepalingen

 1. Wijzigingen in dit reglement kunnen alleen worden vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur of tenminste tien leden.
 2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, handelt het bestuur naar bevinden en brengt hiervan op de eerstvolgende algemene vergadering verslag uit.
 3. Een aanvraagformulier voor het lidmaatschap, conform artikel 5, lid 3 van de statuten, is als bijlage toegevoegd.
 4. Dit reglement treedt in werking op de dag van vaststelling.
 5. Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van zestien juli negentienhonderd dertig (16-7-1930).

Gewijzigd in de algemene vergaderingen van:

Dertig november negentienhonderd achtenveertig (30-11-1948)
Achttien december negentienhonderd negenenzestig (18-12-1969)
Zestien december negentienhonderd eenentachtig (16-12-1981)
Zeven december negentienhonderd negenentachtig (7-12-1989)
Dertig maart negentienhonderd drieënnegentig (30-3-1993)
Zesentwintig april negentienhonderd vijfennegentig (26-4-1995)
Dertig oktober negentienhonderd vijfennegentig (31-10-1995)
Elf april tweeduizend en twee (11-04-2002).
Veertien april tweeduizend elf (14-04- 2011).
tweeëntwintig maart tweeduizendentwaalf (22-03-2012)
laatstelijk gewijzigd in de Algemene vergadering van nov 2018 (november tweeduizendachttien)Watersportvereniging H.W.N

BESTUURSREGLEMENT ‘ALCOHOL IN SPORTKANTINES’


Voorwoord

In overweging nemende dat:
• sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’;
• in dit verband met “sportvereniging” wordt bedoeld: een sportvereniging met een kantine in eigen beheer;
• Watersportvereniging H.W.N., ‘Helder-Willemsoord-Nieuwediep’, gevestigd te Den Helder, hierna afgekort tot “de HWN”, geacht wordt te vallen onder het bovenvermelde begrip “sportvereniging”.
• de sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
• het bestuursreglement regels bevat, die als doel het waarborgen van verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine hebben;
• in het bestuursreglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen, die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;

heeft het bestuur van de HWN het bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’ vastgesteld en laten bekrachtigen door de Algemene Ledenvergadering van de HWN.

Paragraaf 1 - Algemene bepalingen

Artikel 1 - Begripsbepalingen

1. Alcoholhoudende dranken:
• Onder zwak-alcoholhoudende drank wordt verstaan: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.
• Onder sterke drank wordt verstaan: gedistilleerd met minimaal 15% alcohol.

2. Sociale Hygiëne:
• Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de sportkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.
• Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.

3. Leidinggevenden:
Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevende. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne, en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij geven onmiddellijke leiding aan de uitoefening van de horeca-werkzaamheden in de sportkantine. Wijzigingen in leidinggevenden binnen de vereniging moeten worden doorgegeven aan de gemeente.

4. Barvrijwilliger:
Een vrijwilliger die, op tijden dat er alcohol wordt verstrekt, de barwerkzaamheden in de sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.

Artikel 2 - Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:
1. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
2. Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.
3. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij de aspirant-koper onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt of onmiskenbaar de vereiste leeftijd nog niet heeft bereikt.
4. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
5. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap.
6. Het is verboden personen toe te laten in de kantine die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

Artikel 3 - Vaststellen en wijzigen

1. Het bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’ wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de HWN.
2. Het bestuursreglement wordt ter toetsing voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning.

Paragraaf 2 - Sociaal Hygiënische bepalingen

Artikel 4 – Aanwezigheid leidinggevende, barvrijwilliger en afschrift reglement

1. Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een instructie verantwoord alcoholschenken (IVA) heeft gevolgd.
2. Het bestuursreglement alcohol in sportkantines van de sportvereniging of een kopie hiervan is aanwezig in de sportkantine.

Artikel 5 - Huis- en gedragsregels

1. Het is niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de vereniging -met uitzondering van aan boord van vaartuigen die niet in eigendom zijn bij de vereniging- zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken;
2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te gebruiken dan in de kantine of op het terras;
3. Er wordt geen alcohol geschonken aan jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
4. Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd.
5. Het bestuur stimuleert het maken van BOB-afspraken en sluit aan op de slogan ‘100% Bob, 0% op’. Hierbij zijn de belangrijkste noties: ‘Geen alcohol drinken als je nog moet rijden’ en ‘Maak als het kan een Bob-afspraak’.
6. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst;
7. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals ‘happy hours’, en ‘meters bier’ zijn in de kantine niet toegestaan;
8. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank;
9. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

Artikel 6 - Openingstijden en schenktijden

1. De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning:
2. Het verstrekken van alcoholhoudende drank vindt niet eerder plaats dan 12:00 uur en niet later dan 24:00 uur;
3. Bij verenigings- en wedstrijdactiviteiten geldt, binnen het in lid 2 genoemde tijdvak, de beperking dat het verstrekken van alcoholhoudende drank uitsluitend is toegestaan gedurende de periode die begint 1 uur voor aanvang van de eerste activiteiten en die eindigt 2 uur na beëindiging van de laatste activiteiten die past binnen de statutaire doelomschrijving van de vereniging.

Artikel 7 - Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcohol schenken voor barvrijwilligers

Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld:
1. Barvrijwilligers zijn tenminste 18 jaar oud;
2. Zij hebben een instructie verantwoord alcohol schenken gevolgd;
3. Zij staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd;
4. Zij zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden).

Een online instructie verantwoord alcoholschenken kunnen barvrijwilligers verkrijgen via de website van een sportbond of via www.nocnsf.nl/IVA . Daarnaast kan een terzake deskundige ook een instructie geven aan barvrijwilligers. Een kopie van de certificaten IVA of een registratielijst van de barvrijwilligers die de instructie gevolgd hebben dient in de kantine aanwezig te zijn.

Artikel 8 - Voorlichting

1. Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid1, 2 en 3)en huis- en gedragsregels worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen.
2. Het bestuur onderschrijft de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken van de STIVA. In deze code staan regels omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.

Artikel 9 - Handhaving, klachtenprocedure en sancties

1. Klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.
2. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.
3. Een ieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente.

Paragraaf 3 - Paracommercie-bepalingen

Artikel 10 - Toegelaten horeca-activiteiten

1. De sportvereniging oefent slechts horeca-activiteiten uit met inachtneming van het hierna onder 2. en 3. bepaalde. De sportvereniging oefent geen horeca-activiteiten uit ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden en en niet-leden en wegens bijeenkomsten voor niet-leden die niet vallen binnen de statutaire doelstelling van de vereniging. Het bestuur ziet hierop toe.

2. De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde.

3. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de sportvereniging jegens niet bij de vereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend in rechtstreeks verband met de activiteiten van de sportvereniging binnen het kader van haar doelstelling.

4. Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de sportkantine en/of de inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door de sportvereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld.

5. Geen reclame mag worden gemaakt door de sportvereniging voor niet binnen de doelstelling vallende resp. andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10.

Vastgesteld in de Algemene Vergadering van de HWN, gehouden op (datum)

Toelichting bij het bestuursreglement ‘ALCOHOL IN SPORTKANTINES’ van de HWN.

Dit bestuursreglement vloeit voort uit de Drank- en Horecawet (hierna afgekort tot “de wet”).

Voor een goed begrip van het reglement is het noodzakelijk om een aantal wettelijke begrippen te verduidelijken. Die begrippen zijn:

1. uitoefening van het horecabedrijf
2. paracommerciële rechtspersoon
3. sociale hygiëne
4. barvrijwilliger

1. uitoefening van het horecabedrijf
De wet verstaat onder “horecabedrijf”: de activiteit in ieder geval bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse.
Met “anders dan om niet” wordt bedoeld dat er op de één of andere manier een tegenprestatie wordt geleverd. In de meeste gevallen bestaat die tegenprestatie uit het betalen van een bedrag voor de drank. Voor onze vereniging is van belang dat de verkoop van alcoholhoudende drank binnen onze vereniging (in de verenigingskantine) onder het begrip “horecabedrijf” valt.
Voor de uitoefening van het horecabedrijf is een vergunning van de burgemeester nodig. Dat staat in artikel 3 van de wet. Zo’n vergunning wordt verder aangeduid met de term “horecavergunning”.

2. paracommerciële rechtspersoon
De wet kent het begrip “paracommerciële rechtspersoon”. De wettelijke omschrijving daarvan is: een rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf.
Het komt er op neer dat het gaat om een bepaalde categorie van stichtingen en verenigingen waar het horecabedrijf wordt uitgeoefend. Een vereniging zoals de onze valt onder het begrip “paracommerciële rechtspersoon”.

3. sociale hygiëne
Een belangrijk punt in de wet is dat degene die de leiding heeft over het horecabedrijf voldoende kennis en inzicht moet hebben van sociale hygiëne. En dat geldt eigenlijk voor iedereen die “achter de bar” staat. Bij “Sociale hygiëne” is iets anders dan hygiëne in de gebruikelijke zin van het woord (“is alles wel schoon genoeg”). Met sociale hygiëne wordt bedoeld dat op een verantwoorde manier wordt omgegaan met de verschillende soorten genotmiddelen die men binnen de horeca kan tegenkomen (alcohol, gokken, drugs). Een onderdeel van sociale hygiëne is het herkennen van misstanden zoals alcoholmisbruik en gokverslaving en hoe in dat soort gevallen te handelen. Kennis en inzicht van sociale hygiëne kunnen worden aangetoond met een bewijsstuk van sociale hygiëne dat is afgegeven door de Stichting Vakopleidingen Horeca (SVH). Voor barvrijwilligers is het voldoende als zij een “Instructie Verantwoord Alcoholgebruik” hebben gekregen.

4. barvrijwilliger
Een barvrijwilliger is iemand die niet in dienst is maar op vrijwillige basis bij de vereniging “achter de tap” staat of op andere wijze alcoholhoudende drank verstrekt. Een barvrijwilliger moet een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik hebben gekregen en hij moet zijn vermeld op een lijst van barvrijwilligers. Volgens de wet moet een barvrijwilliger tenminste 16 jaar oud zijn maar het NOC/NSF adviseert een minimumleeftijd van 18 jaar te hanteren

De aanleiding voor dit reglement

Het vaststellen van dit reglement is een verplichting op grond van artikel 9 van de wet.
De letterlijke tekst van het wetsartikel is als volgt:


Artikel 9
 1. Het bestuur van een paracommerciële rechtspersoon stelt voor het verkrijgen van een vergunning tot uitoefening van het horecabedrijf een reglement vast dat waarborgt dat de verstrekking van alcoholhoudende drank in de inrichting vanuit het oogpunt van sociale hygiëne op verantwoorde wijze geschiedt.
 2. In het reglement wordt vastgelegd:
  a. welke kwalificatienormen worden gesteld aan de voorlichtingsinstructie op het gebied van sociale hygiëne die barvrijwilligers krijgen om te kunnen voldoen aan de eis gesteld in artikel 24, tweede lid onder c;
  b. de wijze waarop door of namens het bestuur wordt toegezien op de naleving van het reglement.
 3. De paracommerciële rechtspersoon houdt een registratie bij van de barvrijwilligers die de in het tweede lid bedoelde voorlichtingsinstructie hebben gekregen. Deze registratie of een afschrift daarvan is in de inrichting aanwezig.
 4. Het reglement of een afschrift daarvan, is in de inrichting aanwezig.
 5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de inhoud van het reglement.

Het reglement wordt verder aangeduid met de term “bestuursreglement”.

Door NOC/NSF is een model voor een bestuursreglement ontwikkeld. Dat model is, gelet op de tekst, kennelijk uitsluitend bedoeld voor (team)sportverenigingen die zijn aangesloten bij een overkoepelende sportbond. Hoewel in de naam van onze vereniging wel het woord “sport” zit, hebben wij als water”sport”vereniging toch een heel ander karakter dan bijvoorbeeld een voetbalvereniging. Daarom is het NOC*NSF-model (versie december 2013) zodanig aangepast dat het ook kan worden gebruikt door onze vereniging. Zo is bijvoorbeeld in het eerste lid van artikel 5 rekening gehouden met de omstandigheid dat wij niet alleen een vereniging zijn maar tevens een jachthaven waar passanten met hun schip kunnen overnachten.

© 2023 -